חן אזולאי - שירותי חשמל

תצורות חיבור לגנרטור במתקן דירתי

רקע 

 • בעקבות המלחמה שנכפתה עלינו לאחר ה-07.10.23, אין ספור בתי אב בישראל בוחנים חיבור של גנרטור למערכת החשמל הביתית כאספקה חלופית.
 • לרוב העבודה מתבצעת ע”י חשמלאים ללא ידע מתאים, ולכן יש לבצע את העבודה בצורה תקנית ובטיחותית תוך התחשבות בכל הסוגיות הרלוונטיות.
 • את חיבור הגנרטור יש לבצע בהתאם להוראות חוק החשמל ותקנותיו, וכן לבדוק את החיבור לאחר ההתקנה ע”י בודק חשמל מוסמך.

 

הגדרות ותקנות

 • אספקה חלופית – אספקת חשמל מגנרטור כחלופה מלאה או חלקית לאספקה מרשת של חברת חשמל בשעת הפסקתה.
 • גנרטור ארעי – גנרטור שאינו ניתן להעברה בנקל ומובא אל מיתקן חשמל לשם אספקה במקרים כגון – הפסקת האספקה הסדירה או במקום שאין בו אספקת חשמל ציבורית.
 • גנרטור קבוע – גנרטור שאינו ניתן להעברה או להעתקה אלא על ידי שימוש בכלים ומיועד לשרת את המיתקן לאורך ימים.
 • משגוח בידוד – “משגוח” – מכשיר המנטר את רמת הבידוד בזמן אמת ובעל יכולת מתן פקודת התראה/הפסקה כאשר רמת הבידוד יורדת מתחת לערך הסף שהוגדר מראש.

 

 • בתקנה 5 ב’ בפרק התקנת גנרטורים למתח נמוך בחוק החשמל נכתב כי גנרטור יצוייד במפסק ראשי.
 • בתקנה 24 א’ בפרק התקנת גנרטורים למתח נמוך בחוק החשמל נכתב כי כל גנרטור תלת-מופעי בגודל מעל 5 קו”א חייב ברישום על ידי המנהל (כלומר רשות החשמל).
 • בתקנה 3 ב’ בפרק התקנת גנרטורים למתח נמוך בחוק החשמל נכתב כי גנרטור המיועד לאספקה חלופית/חלקית או מלאה למיתקן הניזון מחברת חשמל, יובא לידיעת חברת החשמל בעלת הרשת, לפני הפעלתו הראשונה.
 • בתקנה 26 א’ בפרק התקנת גנרטורים למתח נמוך בחוק החשמל נכתב כי כל בדיקת  גנרטור תיעשה על ידי חשמלאי בודק, בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים וכן אחת ל-5 שנים.

 

תצורות חיבור

 1. גנרטור נייד – חיבור בהתקנה שאיננה קבועה

בתצורה זו הגנרטור יהיה נייד, והחיבור לצרכנים יהיה ע”י תקע ובית תקע.

 • חיבור לבית התקע שע”ג הגנרטור – בחיבור מהסוג הזה, לא ניתן לחבר יותר מצרכן אחד לגנרטור! שיטת ההגנה בפני חשמול הינה הפרד מגן. (בהנחה ומנתקים את מוליך הארקה מהשקע ומשתמשים בשקע אחד)

ניתן לחבר מספר צרכנים כל עוד מחברים מערכת הכוללת “משגוח” (שיטת ההגנה הינה זינה צפה אשר תהיה בפיקוחו של חשמלאי) בין הגנרטור ללוח או לצרכנים.

 • חיבור על ידי לוח חלוקה – גם הוא יהיה לרוב ע”י תקע ובית תקע.

לוח החלוקה יכול להיות מוגן באמצעות זינה צפה (ע”י שימוש במשגוח ובפיקוחו של חשמלאי), או ע”י הארקת הגנה (TT) באמצעות אלקטרודה, או ע”י פחת כהגנה בלעדית. (בהנחה ועומדים בתנאים לשימוש בשיטה זו)

2. גנרטור קבוע – חיבור בהתקנה קבועה

בתצורה זו הגנרטור, הלוח והכבילה ביניהם יהיו קבועים.

 • גנרטור בחדר גנרטור – בדרך כלל הגנרטור יותקן יחד עם מיכל הסולר (חיצוני או אינטגרלי), מערכות האוורור (יניקה ופליטה), המובלים, הכבילה וכו’ בהתקנה קבועה, בהתאם לתקנות החשמל ולהנחיות מתכנן חשמל וחברת הגנרטורים.

בתצורה זו יותקן מבטח ע”ג הגנרטור, ואם המרחק קצר מ-25 מ’ בין הגנרטור ללוח – יכול להיות מותקן מבטח ראשי בלוח המוזן ובנוסף מפסק ע”ג הגנרטור (ללא הגנות).

 • גנרטור בהתקנה חיצונית – גנרטור המותקן בחופה מושתקת המכילה את כל מערכות הגנרטור. 

מובלים וכבילה יותקנו בהתקנה קבועה בין הגנטור ללוח המוזן.

בכל אחת מתצורות החיבור המוארקות (למעט הפרד מגן וזינה צפה) יש לדאוג להארקת שיטה ולהארקת הגנה עבור הגנרטור ע”י שני מוליכים נפרדים ולא אחד שמגושר!

כמו כן, טרם ההתקנה מומלץ להתייעץ עם בודק חשמל/מהנדס בודק חשמל או לחילופין חשמלאי בעל ידע מתאים.

אפשרויות החלפה בין חברת חשמל לגנרטור

1. מערכת החלפה ידנית-

החלפת ההזנות בין חברת החשמל לבין הגנרטור תתבצע על ידי מיתוג ידני באמצעות מפסק (בורר) 3 מצבים: 1-0-2 (מצב ראשון בו לוח החשמל יוזן מחברת חשמל, מצב ביניים בו לוח החשמל מנותק משני מקורות הזינה, ומצב שני בו הלוח יוזן מהגנרטור).

2. מערכת החלפה אוטומטית-

מערכת זו נשלטת ע”י בקר החלפת הזנות שבהתאם לאינדיקציית היעדר מתח מצד חברת החשמל, יעביר פקודת התנעה לגנרטור ויבצע החלפה בין זינת חברת חשמל לזינת גנרטור – ולהיפך.

יישום המערכת מתאפשר במספר שיטות-

 • על ידי בורר החלפה ממונע המשולב בקר.
 • ע”י מערכת החלפה באמצעות מגענים/מפסקים ממונעים/סלילי הפסקה וחיבור (במפסקי אוויר) המקבלים פקודות מבקר מערכת החלפה עצמאי.

 

3. מערכת סנכרון אוטומטית-

מערכת היודעת לסנכרן גנרטור למתח הרשת של חברת החשמל (רק לאחר וידוא עמידה בתנאים לסנכרון) מתוך מטרה שבעת הפסקת חשמל (לא יזומה) ולאחר חזרת מתח הרשת, הגנרטור יסתנכרן לרשת החשמל, בקר יבצע חיבור בין הגנרטור לחברת החשמל ורק אז ינתק את זינת הגנרטור – זאת על מנת שבעת החזרת המתח, הצרכנים לא ירגישו בניתוק/הפסקה נוספת.

במקרה של הפסקה יזומה, ניתן להפעיל את הגנרטור ולבצע העברה שקטה. (ניתוק ועבודה עם גנרטור מבלי שהצרכנים ירגישו בניתוק)

דוגמאות למערכות החלפה מהשטח

תכנון מערכת ההחלפה ושיטות ההגנה בפני חשמול

 1. מערכת ההחלפה יכולה תמיד להיות בעלת 4 קטבים.
 2. מערכת ההחלפה תהיה בעלת 3 קטבים כאשר-
 •  המתקן מוגן בשיטת הארקת הגנה (TT) ועומד ב-6 תנאים המפורטים בתקנה 11 בפרק התקנת גנרטורים למתח נמוך בחוק החשמל.
 • המתקן מוגן בשיטת איפוס –
  • חיבור הגנרטור למתקן נעשה בלוח הראשי כשהאיפוס בוצע בו או בצמוד אליו. בנוסף נק’ הכוכב של הגנרטור תחובר באופן קבוע לפס אפסים בלוח. 
  • חיבור הגנרטור למתקן נעשה בלוח משנה הממוקם באותו מבנה בו ממוקם הלוח הראשי, ובתנאי שהזנת לוח המשנה נעשית ישירות מהלוח הראשי של המבנה – ללא חיבורים או הסתעפויות.

בכל המקרים יש לשלט בהתאם ע”י שילוט בר קיימא בצבע אדום היכן וכיצד מתבצעת הארקת השיטה והאם האיפוס משמש גם להארקת השיטה.

דוגמה לחיבור והתקנת גנרטור במבנה או בתחום השפעתו, במתקן המוגן בשיטת איפוס (TNCS), עם מערכת החלפה בעלת 3 קטבים, כשהאיפוס מבוצע אצל הצרכן

סיכום

 1. כאשר רוצים לחבר גנרטור ארעי בהספק הקטן מ-5 קו”א אין לחבר יותר מצרכן אחד (גם אם יש יותר מבית תקע אחד על גבי הגנרטור וגם אם נחבר מפצל) לגנרטור. שיטת ההגנה בפני חשמול הינה הפרד מגן.
 2. כאשר רוצים לחבר גנרטור אירעי בהספק הקטן מ-5 קו”א ניתן לחבר יותר מצרכן אחד ע”י שימוש במשגוח נייד או קבוע.
 3. כאשר רוצים לחבר גנרטור אירעי/קבוע בהספק הגדול מ-5 קו”א יש להזמין בודק חשמל/מהנדס חשמל/מתכנן חשמל/חשמלאי בעל ידע מתאים כדי להתאים את הגנרטור, את שיטת ההתקנה, את אמצעי ההגנה בפני חשמול וכו’ לצרכי הלקוח וכן לחוק החשמל.
 4. מזכיר שלפי החוק יש לבדוק כל גנרטור ע”י בודק חשמל מוסמך, לקבל היתר הפעלה מרשות החשמל עבור כל גנרטור תלת מופעי מעל 5 קו”א וכן ליידע את חברת החשמל בדבר חיבור גנרטור למערכת החשמל.
 5. יש לציין, שנכון להיום, מונח על שולחן השר טיוטת הנחיות מעודכנת למתן היתר סוג לכל גנרטור עד 630 קו”א – כלומר לא יהיה צורך בהיתר מהמנהל. (רשות החשמל)

 

אצלנו ב”חן אזולאי – בודק חשמל” תמצאו את כל שירותי החשמל במקום אחד!
אנו מתמחים בביצוע כל סוגי בדיקות חשמל, עבודות חשמל, תכנון חשמל, איתורי תקלות מורכבות, ייעוץ חשמל וכן קיום הרצאות בנושאי חשמל.

עובדי החברה בעלי רשיון חשמלאי בודק סוג 3 – המתיר ביצוע כל סוגי בדיקות ועבודות החשמל.

בין אם אתם זקוקים לתוכנית חשמל מקיפה למערכת החשמל, בדיקת מתקן, בדיקת הארקה, בדיקת גנרטור, בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל או בדיקת עמדת טעינה לרכב חשמלי – הגעתם למקום הנכון!

בנוסף, רק אצלנו תוכלו להינות מחנות מקוונת של ציוד לחשמלאים, בה תמצאו מגוון רחב של ציוד חשמל (מכשירי מדידה וכלי עבודה) איכותי ובטיחותי למכירה במחירים הוגנים, אשר נבחרו בקפידה ע”י מהנדס החברה.

זמינים לכל שאלה!